QLI Members

Dr. Gabriel Popescu
PI ECE
Michael Fanous
BioE PhD student
Neha Goswami
BioE PhD student
Young Jae Lee
Neuroscience program, PhD student
Masayoshi Sakakura
ECE PhD student
Jingfang (Kelly) Zhang
Informatics, PhD student
Yunlei Zhao
ECE PhD student

 

 

QLI TEAM ALUMNI

 

Dr. Xi Chen
Post doc
Yuheng Jiao
Visiting Scholar
Milkhail Kandel
ECE PHD Student
Chenfei Hu
ECE PHD student
Yuchen He
ECE MS student
Benny Chiang
ECE Undergraduate Student
Eun Jae Kim
ECE undergraduate student